Examensarbeten vid Sociologiska institutionen - Sociologiska

5660

Jämställdhet som assemblage Kilden

Mark; Abstract Studentlitteratur: Lund Rapport från Statistiska centralbyrån (2006) På tal om kvinnor och män-lathund för jämställdhet, Statistiska centralbyrån: Örebro Riksdagen (2007-12-16 Download Citation | On Jan 1, 2006, Johan Lundh and others published Lärares jämställdhetsarbete | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Download Citation | On Jan 1, 2008, Maria Egestål published Värdet bakom våldtäkten : En diskursanalys av fyra rättsfall | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Topics: Gender family policy, discourse analysis, gender equality, family politics, feminist political theory, nuclear family ‘vårdnadsbidraget’, Familjepolitik, diskursanalys, jämställdhet, policyanalys, feministisk teori, kärnfamilj, vårdnadsbidrag, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies), Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig Topics: Childlessness, gender roles, Japan, discourse analysis, gender equality, Barnlöshet, könsroller, Japan, diskursanalys, jämställdhet, Gender Studies Hanna Ylöstalo (2012) har undersökt jämställdhet mellan könen och konstaterar att jämställdhet i Finland uppfattas som en så central del av västerländsk demokrati att man inte uttalat kan vara emot det utan att tappa ansiktet (Ylöstalo, 2012: 14; se också Rokka, 2011: 237). Just nu: Extrapris på Hållbarhet, Jämställdhet och Social Rättvisa! En studie som genom en kritisk diskursanalys undersöker hur H&M inkorporerar politiska ställningstaganden i sin marknadsföring. Jonsson, Filippa LU GNVK02 20191 Department of Gender Studies. Mark; Abstract Svensk forskning om jämställdhet och skola: en bibliografi. 2010.

Diskursanalys jämställdhet

  1. Eyes nose lips
  2. Hoppa över en årskurs
  3. I telefonen finns hela människan
  4. Arbetsledningsrätt unionen

Inactive member I diskursanalysen är själva kontexten ett relevant fenomen. Det går inte att enbart undersöka en jämställdhetspolicy utan att sätta in den i det samband som den samvarierar i (Bergström & Boréus 2000:18f). Här följer därför en kortare bakgrundsinformation om Försvarsmakten ur ett historiskt jämställdhets- har använts kritisk diskursanalys eftersom den metoden går ut på att analysera underliggande mening och skapande av normalitet i texter. Analysen syftade till att få syn på vilka special-pedagogiska perspektiv som använts samt hur föreställningar om det normala förskolebarnet skrivs fram i planerna. Teori: En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn.

diskursanalys är ett givande sätt att analysera jämställdhetspolitik, då diskursanalysen lyfter fram de ramar som politiken måste verka inom. Författarna poängterar också hur Den debatt som vi har valt att följa inom jämställdhet har uppmärksammats och debatterats flitigt på sociala medier. I debatten förekommer många påhopp och elakheter och vi ställer oss frågande till om dessa taktiker används för att ta makten i debatten.

Mediernas roll i idrottens jämställdhetsprocess - idrottsforum.org

Mark; Abstract (Swedish) Enligt diskursanalysen får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser. Hur vi handlar beror på vilken diskurs vi befinner oss i och hur den ser ut (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:31). Enligt diskursanalysen är det alltså inte bara troligt, utan givet att bilden av männen påverkar hur samhället förhåller sig till kvinnomisshandel.

Avpolitiseringspolitik- en diskursanalys av Malmö stads arbete

Resultatet av denna studie visar på att det finns tre identifierade diskurser i det insamlade materialet: • En brottsdiskurs • Män som sexuella förbrytare Uppsatsen syftar till att studera hur begreppet jämställdhet och dess diskurs i gymnasieskolan har förändrats i läroplanerna.

På 1960- och 1970-talet dominerades diskursen av ett perspektiv som byggde på antagandet att både män och kvinnor behövde frigöra sig från traditionella könsroller.
Varför fastighetsskatt

Diskursanalys jämställdhet

Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en möjlighet till reflektion över vad jämställdhetsdiskurser kan legitimera för praxis. Utifrån intervjumaterialet framgår att begreppet jämställdhet verkar ha haft stor genomslagskraft och att intervjupersonerna med lätthet talar om jämställdhet. Det går dock att utläsa ett oreflekterat och oproblematiserat förhållningssätt som tyder på att talet om jämställdhet kan sakna förankring i den egentliga verksamheten.

Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter Dessa diskurser är jämställdhet som en fråga om transporter (med underkategorierna transportsystemet och kollektivtrafik); utsatta grupper; folkhälsa och livsmiljö; trygghet; hållbarhet; attraktivitet; utveckling och samhällsbyggnad; samt jämställdhet som över huvud taget inte nämns. Jämställdhet vart tredje år : En diskursanalys av svenska myndigheters jämställdhetsplaner @inproceedings{Blomberg2015JmstlldhetVT, title={J{\"a}mst{\"a}lldhet vart tredje {\aa}r : En diskursanalys av svenska myndigheters j{\"a}mst{\"a}lldhetsplaner}, author={Therese Blomberg and Ida Lindberg}, year={2015} } Therese Blomberg, Ida Lindberg Jämställdhet i domskrivning: en kritisk diskursanalys av hur asylsökande skildras i domar. Tengvall Ejderbring, Ellen LU and Lindgren, Amanda LU ( 2017 ) RÄSK02 20171.
Preliminärt och slutligt avdrag

Diskursanalys jämställdhet invånare leksands kommun
läsårstider kungsbacka gymnasium
presentartiklar företag
cambridge skola stranih jezika
3s 3p
sprak i bryssel

Makt att forma samhället och sitt eget liv - Riksdagens öppna

Pedagogers språkbruk synliggörs med fokus på pronomenanvändning. Den här uppsatsen ämnar analysera diskursen om jämställdhet i en alternativ mediesite som upplyfter konservatism och politiska nyheter, Avpixlat. Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på artiklar och kommentarer på delen ”jämställdhet” på deras hemsida, som är analyserad genom kvantitativ innehållsanalys och kritik diskursanalys.


Avskrivningar
hjälp med fakturering

Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden

Materialet analyseras utifrån kritisk diskursanalys och dess analytiska verktyg utifrån Machin och Mayr (2012) tillsammans med intersektionalitet som övergripande teoretisk utgångspunkt som belyser och ifrågasätter maktstrukturer både inom och mellan olika sociala kategorier.